Đội ngũ K-Store

Nguyễn Minh Hoàng
Giám đốc điều hành - CEO

Nguyễn An Bình
Giám đốc kinh doanh - CCO

Nguyễn mạnh Duy
Trưởng phòng thiết kế - HEAD OF DESIGN